ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

22 ARALıK 2017

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 1 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
  1. Bu husustaki ihale 10/01/2018 tarihinde saat 15.00’ de encümen toplantıodasında yapılacaktır.
  1. Satışı yapılacak gayr-i menkuller; 

S.NO

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL

TAKTİR EDİLEN M² FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

GARANTİ TEMİNAT

1.

Muradiye (Tarla)

79/23

183.425,00 m²

80,00 TL

14.674.000,00 TL

440.220,00 TL

3.000.000,00 TL

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.
  1. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
  1. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir. 
  1. İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.