ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

4 EYLüL 2019

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 15 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

 

  1. Bu husustaki ihale 18. 09.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

  1. Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

 

S.NO

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL

 

CİNSİ

 

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 

 

İHALE SAATİ

1.

Yeniköy Mahallesi

876/2

Arsa

568,44 m²

216.007,20 TL

6.480,22 TL

 

15.05

2.

Yeniköy Mahallesi

884/1

Arsa

42.633,46 m²

13.855.874,50 TL

415.676,24 TL

 

15.10

3.

Yeniköy Mahallesi

888/2

Arsa

2.646,02 m²

1.058.408,00 TL

31.752,24 TL

 

15.15

4.

Yeniköy Mahallesi

889/1

Arsa

34.347,74 m²

10.991.276,80 TL

329.738,31 TL

 

15.20

5.

Yeniköy Mahallesi

892/2

Arsa

2.345,15 m²

938.060,00 TL

28.141,80 TL

 

15.25

6.

Yeniköy Mahallesi

896/1

Arsa

3.904,88 m²

1.561.952,00 TL

46.858,56 TL

 

15.30

7.

Hürriyet Mahallesi

301/143

Arsa

2.523,84 m²

2.019.072,00 TL

60.572,16 TL

 

15.35

8.

Dutluca Mahallesi

0/659

Tarla

50.521,20 m²

3.536.484,00 TL

106.094,52 TL

 

15.40

9.

Gedelek Mahallesi

807/84

Zeytinlik

4.092,67 m²

102.316,75 TL

 

3.069,51 TL

 

15.45

10.

Bayırköy Mahallesi

0/485

Tarla

1.225,00 m²

22.050,00 TL

 

661,50 TL

 

15.55

11.

Keramet Mahallesi

0/1826

Tarla

3.875,00 m²

96.875,00 TL

 

2.906,25 TL

 

16.00

12.

Karsak Mahallesi

0/607

Tarla

5.600,00 m²

140.000,00 TL

 

4.200,00 TL

 

16.05

13.

Karsak Mahallesi

0/2135

Zeytinlik

5.080,00 m²

228.600,00 TL

 

6.858,00 TL

 

16.10

14.

Karsak Mahallesi

0/2242

Tarla

4.770,00 m²

95.400,00 TL

 

2.862,00 TL

 

16.15

15.

Karsak Mahallesi

0/2079

Tarla

7.760,00 m²

155.200,00 TL

 

4.656,00 TL

 

16.20

 

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

  1. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

 

  1. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

 

  1. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 18.09.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

 

               -İmza sirküleri (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

       

              - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)