ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

6 EYLüL 2019

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet taşınmazın, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
  2. İhalesi 18/09/2019 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. – Yeniköy Mahallesi Belediye Hizmet Binası altı pasaj içinde bulunan 25 m² birleşik dükkanın muhammen kira bedeli aylık (250,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (90,00 TL)

– Üreğil Mahallesi 2024 parselde bulunan kahvehane ve birleşik 1 nolu dükkanın muhammen  kira bedeli aylık (600,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (216,00 TL)

– Üreğil Mahallesinde bulunan 2 nolu dükkanın muhammen  kira bedeli aylık (300,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (108,00 TL)

– Üreğil Mahallesinde bulunan 3 nolu dükkanın muhammen  kira bedeli aylık (180,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (64,80 TL)

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- İkametgah

- Ticaret sicil gazetesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

 

  1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.