ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

20 ARALıK 2019

ORHANGAZİ BELEDİYESİ’NDEN

 

 1. Orhangazi İlçesi sınırları içerisinde oluşan karışık ambalaj atıklarının toplanabilmesi için 2020 yılını kapsayan “2020 yılı İlçe Genelinde Ambalaj Atıklarının Toplanması-Taşınması-Ayrıştırılması İmtiyaz Hakkı Devri” ihalesi, 2886 sayılı Kanunun Maddesi uyarınca Açık İhale suretiyle 12 aylığına ihaleye çıkılacaktır.

 

 1. İhalesi 25.12.2019 tarihinde, saat 15:00 de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

 1. “2020 yılı İlçe Genelinde Ambalaj Atıklarının Toplanması-Taşınması-Ayrıştırılması İmtiyaz Hakkı Devri” ihalesinin 12 aylık muhammen bedeli 40.156,20 TL. olup, “2020 yılı İlçe Genelinde Ambalaj Atıklarının Toplanması-Taşınması-Ayrıştırılması İmtiyaz Hakkı Devri” ihalesinin % 3’lük geçici teminatı 204,69 TL.’dir. İhale sonunda İhale bedeli üzerinden teminatı % 6’ya çıkarılacaktır.

 

 1. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;
 2. a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),
 3. b) Geçici Teminat Bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 4. c) Şartname alındı makbuzu.
 5. d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından veya Çevre İl Müdürlüğünden alınmış, “Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Çevre İzni ve Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi”

 

Gerçek kişiler için;

 1. a) Nüfus cüzdanı sureti
 2. b) İkametgah
 3. c) İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza sirküsü (Noterden)
 4. d) Belediyeye Borcu yoktur yazısı.

 

Tüzel kişi olması halinde;

 1. a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
 2. b) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge
 3. c) imza sirküleri (noter onaylı)
 4. d) Belediyeye Borcu yoktur yazısı.

 

 1. İhale şartnamesi 100,00 TL. karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi no:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

 1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.

 

 1. “2020 yılı İlçe Genelinde Ambalaj Atıklarının Toplanması-Taşınması-Ayrıştırılması İmtiyaz Hakkı Devri” ihalesine katılacaklar; ihale evraklarını, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 25.12.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.