ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

3 OCAK 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait 4 taşınmazın, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
  2. İhalesi 15/01/2020 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. - İznik yolu üzeri eski mezbaha yanı sebze meyve hali 11 nolu 35 m²’lik dükkanın muhammen kira bedeli aylık (550,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (198,00 TL)

- İznik yolu üzeri eski mezbaha yanı sebze meyve halinde bulunan çay ocağı olarak kullanılan 35 m²’lik dükkanın muhammen kira bedeli aylık (550,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (198,00 TL)

- Keramet Mahallesi kahve yanında bulunan 10 m²’lik dükkanın muhammen kira bedeli aylık (180,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (64,80 TL)

- Örnekköy Mahallesi 119 ada, 1 parselde bulunan 16.172,00 m² taşınmazın muhammen kira bedeli dönümü yıllık (300,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (145,55 TL)

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

  

  1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir. 
  1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.