ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

17 ŞUBAT 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy Mahallesi Belediye Hizmet Binası Altı 24 nolu dükkanın kiralanması ihalesi, 2886 sayılı Kanunun maddesi uyarınca Açık İhale suretiyle 1 yıllığına kiraya verilecektir.
  2. İhale edilen taşınmazın, kira bedeli aylık 300,00 TL (KDV Dahil)’dir.

İhalenin % 3’lük geçici teminatı 108,00 TL’dir.

     İhale sonunda her işyerinin İhale bedeli üzerinden % 6 kesin teminat alınacaktır. 

  1. İhale 26.02.2020 tarihinde, saat 16.20 de encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.