ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

4 MART 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Gedelek Mahallesi’nde bulunan 767 ada 2 parsel 411,84 m² taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.
  2. İhale 18.03.2020 tarihinde, Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S.NO

MAHALLESİ-ADRESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1.

Gedelek Mahallesi’nde bulunan 767 ada 2 parsel 411,84 m² taşınmaz

515.000,00 TL

(10 Yıllık)

15.450,00 TL

 

15.03

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
  2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  2. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye katılacakları yere ilişkin şartnameyi satın almaları zorunludur.