ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

29 NISAN 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Orhangazi İlçe Sınırları İçerisinde Oluşan Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması İçin 2020-2021 ve 2022 Yıllarını Kapsayan 36 Aylık Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması İmtiyaz Devri İhalesi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale suretiyle gerçekleştirilecektir. 
  1. İhale 13.05.2020 tarihinde, saat 15:10’da encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  2. İhalenin yıllık tahmini bedeli 60.000,00 TL (KDV Dahil)’dir. (Yıllık 150 tonun üzerinde tekstil atığı toplanması durumunda yıl sonunda kg başına 0,40 TL (kırkkuruş) tutar artı olarak yüklenici/müşteriye tahakkuk girilecektir.)

İhalenin % 3’lük geçici teminatı 5.400,00 TL’dir.

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer,plastoner), 04 02 21 (işlenmemiş tekstil elyafı atıkları), 04 02 22 (işlenmiş tekstil elyafı atıkları), 19 12 08 (tekstil malzemeleri), 20 01 11 (tekstil ürünleri) atık kodlarından en az biri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Lisans” belgesi

04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer,plastoner), 04 02 21 (işlenmemiş tekstil elyafı atıkları), 04 02 22 (işlenmiş tekstil elyafı atıkları), 19 12 08 (tekstil malzemeleri), 20 01 11 (tekstil ürünleri) atık kodlarından en az biri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Lisans” belgesi


  1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir
     
  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.