ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

29 NISAN 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 4 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
  1. Bu husustaki ihaleler 13.05.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  1. Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

MAHALLESİ

ADA/PARSEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²)

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Gedelek

752 ada 1 parsel

7.470,53

373,55 TL (Yıllık)

33,62 TL

15:00

2

Gedelek

753 ada 1 parsel

1.025,37

51,30 TL (Yıllık)

4,62 TL

15:02

3

Gedelek

754 ada 1 parsel

5.232,56

261,65 TL (Yıllık)

23,55 TL

15:05

4

Gedelek

755 ada 1 parsel

8.425,95

421,30 TL (Yıllık)

37,92 TL

15:07

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.