ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

1 HAZIRAN 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait 8 taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile tabloda belirtilen sürelerle kiraya verilecektir.
  2. İhale 17.06.2020 tarihinde, Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S.NO

MAHALLESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

SÜRESİ

İHALE SAATİ

1.

Ortaköy Mahallesi Muhtarlık Binası Altında Bulunan (En Son Kahvehane Kullanılan) Taşınmaz

400,00 TL (Aylık)

432,00 TL

3 Yıl

15.00

2.

Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 1 Nolu Tüp Deposu

575,00 TL (Aylık)

621,00 TL

3 Yıl

15.05

3.

Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 2 Nolu Tüp Deposu

575,00 TL (Aylık)

621,00 TL

3 Yıl

15.10

4.

Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 3 Nolu Tüp Deposu

575,00 TL (Aylık)

621,00 TL

3 Yıl

15.15

5.

Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 4 Nolu Tüp Deposu

575,00 TL (Aylık)

621,00 TL

3 Yıl

15.20

6.

Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 8 Nolu Tüp Deposu

575,00 TL (Aylık)

621,00 TL

3 Yıl

15.25

7.

Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 9 Nolu Tüp Deposu

575,00 TL (Aylık)

621,00 TL

3 Yıl

15.30

8.

Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 11 Nolu Tüp Deposu

575,00 TL (Aylık)

621,00 TL

3 Yıl

15.35

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
  2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur