ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

26 HAZIRAN 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait 6 taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile tabloda belirtilen sürelerle kiraya verilecektir.
  2. İhale 08.07.2020 tarihinde, Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S.NO

MAHALLESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

SÜRESİ

İHALE SAATİ

1.

Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanında bulunan 1 nolu taşınmaz

750,00 TL (Aylık)

810,00 TL

3 Yıl

15.00

2.

Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanında bulunan 2 nolu taşınmaz

750,00 TL (Aylık)

810,00 TL

3 Yıl

15.05

3.

Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanında bulunan 3 nolu taşınmaz

750,00 TL (Aylık)

810,00 TL

3 Yıl

15.10

4.

Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanında bulunan 4 nolu taşınmaz

750,00 TL (Aylık)

810,00 TL

3 Yıl

15.15

5.

Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanında bulunan 5 nolu taşınmaz

750,00 TL (Aylık)

810,00 TL

3 Yıl

15.20

6.

Paşapınar Mahallesi 1140 parseldeki muhtarlık binası altında bulunan (en son kahvehane olarak kullanılan) taşınmaz

220,00 TL (Aylık)

237,60 TL

3 Yıl

15.25

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
  2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir. 
  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.