ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

5 KASıM 2020

 

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 6 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

 

  1. Bu husustaki ihaleler 11.11.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  2. Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

TAŞINMAZ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Üreğil Mahallesi Muhtarlık Altı 1 Nolu (Kahvehane Olarak Kullanılan) Taşınmaz

 

700,00 TL (aylık)

 

756,00 TL

 

15:00

2

Üreğil Mahallesi Muhtarlık Altı 2 Nolu (Kahvehane Olarak Kullanılan) Taşınmaz

 

600,00 TL (aylık)

 

648,00 TL

 

15:05

3

Hürriyet Mahallesi Kulüp Sokakta Bulunan WC

100,00 TL (aylık)

108,00 TL

15:10

4

Çakırlı Mahallesi 3/A No.lu Dükkan

450,00 TL (aylık)

486,00 TL

15:15

5

Çakırlı Mahallesi 3/B No.lu Dükkan

450,00 TL (aylık)

486,00 TL

15:20

6

Çakırlı Mahallesi 4/A No.lu Dükkan

1000,00 TL (aylık)

1080,00 TL

15:25

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.