ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

14 OCAK 2021

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

 

  1. Bu husustaki ihaleler 03.02.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

  1. Satışı yapılacak taşınmaz;

 

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL

 

CİNSİ

 

EMSAL

İMAR DURUMU

YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M²)

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE SAATİ

Yeniköy Mahallesi

876/2

Arsa

Taks:0,25

Kaks:0,50

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı

568,44

216.007,20

6.480,22

15.00

Yeniköy Mahallesi

884/1

Arsa

1,50

Konut Alanı

42.633,46

13.855.874,50

415.676,24

15.05

Yeniköy Mahallesi

888/2

Arsa

Taks:0,25

Kaks:0,50

Ayrık Nizam 2 Kat Ticaret - Konut Alanı

2.646,02

1.058.408,00

31.752,24

15.10

Yeniköy Mahallesi

889/1

Arsa

1,50

Konut Alanı

34.347,74

10.991.276,80

329.738,30

15.15

Yeniköy Mahallesi

892/2

Arsa

Taks:0,25

Kaks:0,50

Ayrık Nizam 2 Kat Ticaret - Konut Alanı

2.345,15

938.060,00

28.141,80

15.20

Yeniköy Mahallesi

896/1

Arsa

Taks:0,25

Kaks:0,50

Ayrık Nizam 2 Kat Ticaret - Konut Alanı

3.904,88

1.561.952,00

46.858,56

15.30

Yeniköy Mahallesi

909/1

Arsa

1,00

Yurt Alanı

3.955,01

1.423.804,60

42.714.14

15.35

Gemiç Mahallesi

0/219

Zeytinlik

-

Zeytinlik Alanları

1.127,00

84.525,00

2.535,75

15.40

Hürriyet Mahallesi

301/143

Arsa

1,20

Konut Alanı

2.523,84

2.049.358,08

61.480,74

15.45

 

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, taşınmazların tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

 

 

  1. Taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

 

  1. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 03.02.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

 

 -İmza sirküleri (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

       

 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

 - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

 - İkametgah

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

 - Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)