Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

  X KAPAT
  X KAPAT
 
   
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
07.06.2012 11:53
 T.C
ORHANGAZİ BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
 
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 
 
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak
 
 
Madde 1- Amaç: Bu Yönetmelik Orhangazi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Biriminin kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.
 
Madde 2- Kapsam: Bu Yönetmelik Orhangazi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile Müdürlüğe bağlı tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.
 
Madde 3- Hukuki Dayanak: Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, TS226 Sayılı İçme ve Kullanma Suyu Standardı ile yürürlükte bulunan diğer mevzuata göre hazırlanmıştır.
 
 
İkinci Bölüm
Kuruluş ve Tanımlar  
Madde 4- Kuruluş: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
a)      Birim Amiri Müdürdür
b)      İdari İşlemler Birimi
c)      Kaynak Depo ve Terfi Merkezileri Birimi
d)     Altyapı Şebeke Tamir Bakım Birimi
    
Madde 5- Müdürlüğün Tanımı: Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcılığına bağlı olarak çalışır bir müdürlüktür.
 
Madde 6- Diğer Tanımlar : (1) Bu yönetmelikte geçen;
a)      Belediye: Orhangazi Belediyesini
b)      Belediye Başkanı: Orhangazi Belediye Başkanını
c)      Belediye Meclisi: Orhangazi Belediye Meclisini
d)     Belediye Encümeni: Orhangazi Belediye Encümenini
e)      Müdürlük: Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünü
f)       Müdür: Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürünü
g)      Harcama Yetkilisi: Su ve Kanalizasyon Müdürünü
h)      Personel: Su ve Kanalizasyon İşleri  Müdürlüğünde  çalışan; memur, sözleşmeli personel ve işçi (geçici, daimi) niteliğinde tam zamanlı çalışanları kapsar.
 
 
 
 
 
Üçüncü Bölüm
Görev, Yetki ve Sorumluluk
 
 
Madde 7- Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
a)      Su ve Kanalizasyon Bütçesini harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmenlikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.
b)      Stratejik planlama ve performans kriterlerine uygun olarak yürütülen faaliyetleri hedef gerçekleşme durumları hesaplarıyla her yıl Başkanlık makamına rapor vermek.
c)      5393 sayılı yasa ile ilgili yönetmenlikler çerçevesinde hemşerilerimize hizmet vermek.
d)     Kaynakların beslenme havzalarını korumak ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre koruma bantları oluşturmak.
e)      25730 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmenlik, uyarınca İlçemiz halkına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak.
f)       Kaynak kaptajları, Depo ve Şebekede gerekli temizliği ve tahliyeyi yapmak.
g)      Depo ve Terfi Hatlarının gerekli bakımı yapmak.
h)      İlçemize verilen içme suyunu dezenfekte etmek ve şebekeden devamlı numuneler alarak tahlil ettirmek.
i)        Kaptaj Terfi Merkezileri ve Derin Kuyu pompalarının bakımını yapmak.
j)        Kaynak debilerini takip etmek.
k)      Beslenme havzasında suyu bulandıran obrukların sellenmeye karşı tahliyesini yapmak.
l)        İlçe şebekesini kaçak arama cihazı ile periyodik tarama.
m)    Şebekede meydana gelebilecek arıza ve kaçakların en kısa zamanda tamir etmek.
n)      Abone olan hemşerilerimizin su ve kanalizasyon bağlantısını yapmak.
o)      Yeni imara açılan yolların ve alanların altyapısını tesis etmek.
p)      İlçemiz muhtelif  yerlerinde bulunan Sulama Sondaj ve Hidroforları hazır halde bulundurmak.
q)      İlgili yönetmeliklere göre; Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı vermek.
r)       İlgili yönetmeliklere göre; Deşarj Görüşü vermek.
s)       İçme suyu havzasını korumak.
t)       İçme suyu havzalarında verilecek Maden Ruhsatları için görüş vermek.
 
Madde 8- Su ve Kanalizasyon İşler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a)      Müdürlüğü, Başkanlığa ve Belediyenin diğer Müdürlüklerine karşı temsil eder.
b)      Müdürlüğün birinci sicil Amiridir.
c)      Müdürlüğün sevk ve yönetiminde tam yetkili ve sorumludur.
d)     Müdürlük personelinin birinci disiplin Amiridir.
e)      Müdürlük işlemlerinin yürütülmesinde birinci derecede imza yetkilisidir.
f)       Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
g)      Müdürlüğün işlerine ilişkin görevleri, Başkanlık Makamınca uygun görülen program doğrultusunda ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
h)      Müdürlük işlevlerinin yerine getirilmesinde gerekli tedbirleri almak ve konuya ilişkin Başkanlık Makamına görüşlerini bildirmek.
i)        Müdürlük için gerekli personel ve diğer ihtiyaçlara ilişkin talepte bulunmak.
j)        Su ve Kanalizasyon İşlemlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde uygun, tutulmasını sağlamak, Su ve Kanalizasyon ile ilgili raporlar ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
k)      Su ve Kanalizasyon kontrol faaliyetini yürütmek.
l)        İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 
Birim Sorumlularının Görev Yetki ve Sorumlulukları:
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü bünyesindeki birimlerin başında bulunan birim sorumluları; sorumlu oldukları birimin görev, yetki ve sorumluluklarını zamanında, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.
 
Madde- 9 İdari İşler Birimi:
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün yürütülmesi için her türlü yazışmaların yapıldığı Birimdir.
 
İdari İşler Sorumlusunun Görevleri:
a)      Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar yapmak.
b)      Su analizleri ve klor ölçümleri yapmak.
c)      Gelen şikâyetleri gün içinde gerekli birim Amirine bildirmek.
d)     İçme suyu ve Kanalizasyon arızalarının günlük envanterini tutmak.
e)      Hemşerilerimizden gelen yazılı şikâyetlere cevap yazmak ve kayıtlarını tutmak.
f)       Yol kazım ve abone bağlantılarını kontrol etmek.
g)      Ana depo ve Kaynarca Terfi hatlarından gelen kayıtlarını tutmak.
h)      Su ve kanalizasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan malzemelerin Muhasebe fişlerini hazırlamak.
i)        Müteahhit elemanlarından günlük gelen şikâyetlerin kayıtlarını tutmak  ve bunları rapor haline getirmek.
Yürüttüğü işlemler sebebi ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
 
Madde 10- Depo ve Terfi Hatları Birimi:
 
A)    Ana Depo
Direktifler doğrultusunda Depoların bakımı, kademe depolarının durumlarına göre terfi merkezlerini çalıştırmak içme suyuna dezenfekte katmak motopomplarının bakımı yapmak ve bunları kayıtlarının tutulması işlemlerini yürütmek.
 
Ana Depo Sorumlusunun Görevleri:
a)      2000 tonluk Anadepo, 500 tonluk yardımcı depo 1000 1. Kademe 1000 tonluk 3. Kademe ile 1000 tonluk soydaş kent depolarından sorumludur.
b)     Su analizleri ve klor ölçümleri yapmak.
c)      Aşırı yağışlarda bulanan Nadir kaynağını takip edip bulanık suyu depoya aktarmak Kaynarca Terfi Merkezi ile devamlı irtibatlı olup ana depoya zamanında su takviyesi yapmak.
d)     Çalışan motorların rulman yağlanmasını yapmak ya da yaptırmak vanaları, pompa kontrol vanalarının ve koç darbesi vanalarının çalışmasını kontrol etmek ve arızalarını Birim Müdürüne haber vermek,
e)      Çalışan motorların kayıtlarını tutmak ve aylık olarak Müdürlüğe iletmek Depoların içinde bulunan malzeme deposunun işleyişini takip etmek.
f)       Nadir kaynağı bulandığında kaynarca terfi merkezi ile koordineli çalışıp Nadir kaynağını devre dışı ve ilçe su ihtiyacını kaynarca kaynağından temin etmekle görevlidir. Yürüttüğü işlemler sebebi ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
B)    Kaynarca Terfi Merkezi Sorumlusunun Görevleri:
a)      300 tonluk terfi merkezi deposu, Terfi merkezi kaynarca kaptajı  7 adet kuyunun işlerinden sorumludur.
b)      300 tonluk deponun manevra odasının işleyişi gerektiğinde otomatik kontrol ve koç darbesi vanalarının çalışmasını kontrol etmek ve arızalarını Birim Müdürüne haber vermek.
c)      Çalışan yatay milli ve dalgıç pompalarının kayıtlarını tutmak kuyuların çalışmasını sağlamak her zaman Ana Depo sorumlusu ile irtibatlı olup Ana depodaki su seviyesini yüksek tutmak Aşırı yağışlarda Ana Depo sorumlusu ile birlikte çalışmak görevidir. Yürüttüğü işlemler sebebi ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
 
Madde 11- Altyapı Şebeke Tamir Bakım Birimi:
Altyapı şebekesinde oluşan kayıp, kaçak, arıza ve tıkanmaları ile hemşerilerimizden gelen şikâyetleri zamanında müdahale ederek sorunun giderilmesini sağlayan birimdir.
 
Altyapı Şebeke Tamir Bakım Sorumlusunun Görevleri:
a)      Altyapı Şebeke Tamir ve Bakım Müteahhidi yetkilisi ile beraber çalışmakla ve aşağıdaki işlerden sorumludur.
b)      Müteahhit yetkilisiyle birlikte şebekede oluşacak arıza kaçak ve tıkanmaları zamanında gidermek.
c)      İçme suyu şebekede oluşacak parter külleri aylık periyotlarla tahliye vanalarını da temizlemek.
d)     Kaynak beslenme havzalarını her yağmurdan sonra kontrol etmek havzadaki tahliye kanallarının yıllık temizliğini yapmak.
e)      İçme suyu şebekesinin kaçak onarım cihazıyla devamlı taramak, yeni abonelerin yolların keşiflerini yapmak.
f)       Aşırı yağışlarda Nadir Kaynağı bulandığında Depo görevlisi ile ortak hareket edip su şebekesini Kaynarca kaynağından beslemek.
g)      Terki yapılmış ve imara açılmış yollarla altyapısını döşemek yağışlar sonrası ilçedeki yağmur suyu mazgallarını temizlemek.
h)      İlçe içinde yapılacak her türlü kazılarda altyapı şebekesinin zarar görmesini engellemek, sel ve su Baskınlarında oluşacak taşkınları tahliye etmek, cami, okul, park ve umuma açık yerlerin çeşmelerin kaçaklarını belirli aralıklarla taramak. Yürüttüğü işlemler sebebi ile Su ve Kanalizasyon İşler Müdürüne karşı sorumludur.
   
Dördüncü Bölüm
 Diğer Hükümler
 
 
Yürürlük:
Madde 21- Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve Yerel Gazetede ilan edilmesi ile yürürlüğe girer.
 
Yürütme:
Madde 22- Bu yönetmelik hükümlerini, Orhangazi Belediye Başkanı yürütür.
 
 


YÖNETMELİKLER
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
1
  İSTATİSTİKLER
 
  Aktif Kullanıcı:  34 Kişi
  Bugün:  516 Kişi
  Genel Toplam:  1087993 Kişi
 
SOSYAL MEDYA
2010 - 2014 © Orhangazi Belediyesi - Tüm Hakları Saklıdır              0 224 573 38 00             0 224 573 17 17            orhangazi@orhangazi.bel.tr