ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

3 MAYıS 2019

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 627 ada, 1 parselde bulunan ticaret merkezi 1 nolu dükkanın, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
 2. İhalesi 15/05/2019 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
 3. – 627 ada, 1 parselde bulunan ticaret merkezi 1 nolu dükkanın muhammen  kira bedeli   (460,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (165,60 TL)
 4. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;
 5. a) Geçici teminatı ödemek,
 6. b) İkametgâh sureti,
 7. c) Nüfus cüzdan sureti,
 8. d) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,
 9. e) İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
 1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.