ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

22 MAYıS 2019

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Orkent Kapalı Pazar Yeri 4 nolu dükkanın, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
 2. İhalesi 12/06/2019 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
 3. – Orkent Kapalı Pazar Yeri 4 nolu dükkanın muhammen  kira bedeli aylık (870,00 TL. KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (313,20 TL)
 4. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
 5. a) Şartname,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 6. b) Şartname alındı makbuzu
 7. c) Belediyeye borcu yoktur yazısı.
 8. d) Geçici Teminat makbuzu
 9. e) Gerçek kişiler için;

- Nüfus cüzdanı sureti

- İkametgah

          - Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza sirküsü (Noterden)

 1. f) Tüzel kişi olması halinde;

- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

- Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge

          - imza sirküleri

 1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
 2. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.