ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

4 EYLüL 2019

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 28 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
  1. Bu husustaki ihale 18.09.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  1. Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

 

S.NO

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL

 

CİNSİ

 

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 

 

İHALE SAATİ

1.

Akharem Mahallesi

0/1162

Zeytinlik

2.777,98 m²

183.346,68 TL

5.500,40 TL

 

15.00

2.

Gemiç Mahallesi

0/219

Zeytinlik

1.127,00 m²

84.525,00 TL

2.535,75

 

15.02

3.

 

Gemiç Mahallesi

0/231

Tarla

2.675,00 m²

131.075,00 TL

3.932,25

 

15.05

4.

 

Gemiç Mahallesi

0/233

Zeytinlik

825,00 m²

61.875,00 TL

1.856,25

 

15.07

5.

 

Gemiç Mahallesi

0/238

Zeytinlik

625,00 m²

46.875,00 TL

1.406,25

 

15.10

6.

 

Gemiç Mahallesi

0/303

Kavaklık

1.100,00 m²

66.000,00 TL

1.980,00

 

15.12

7.

 

Gemiç Mahallesi

0/962

Tarla

2.725,00 m²

128.075,00 TL

3.842,25

 

15.15

8.

 

Gemiç Mahallesi

0/1064

Tarla

6.887,00 m²

309.915,00 TL

9.297,45

 

15.17

9.

 

Gemiç Mahallesi

0/1083

Tarla

1.750,00 m²

61.250,00 TL

1.837,50

 

15.20

10.

 

Gemiç Mahallesi

0/1099

Zeytinlik

1.050,00 m²

38.850,00 TL

1.165,50

 

15.22

11.

Gölyaka Mahallesi

0/94

Zeytinlik

125,00 m²

12.500,00 TL

375,00

 

15.25

12.

Gölyaka Mahallesi

0/100

Tarla

331,00 m²

29.790,00 TL

893,70

 

15.27

13.

Gürle Mahallesi

0/747

Tarla

3.240,00 m²

200.880,00 TL

6.026,40

 

15.30

14.

Heceler Mahallesi

0/180

Zeytinlik

562,00 m²

38.778,00 TL

1.163,34

 

15.32

15.

 

Heceler Mahallesi

0/187

Zeytinlik

1.525,00 m²

99.125,00 TL

2.973,75

 

15.35

16.

 

Heceler Mahallesi

0/209

Zeytinlik

900,00 m²

54.000,00 TL

1.620,00

 

15.37

17.

 

Heceler Mahallesi

0/321

Zeytinlik

475,00 m²

35.625,00 TL

1.068,75

 

15.40

18.

 

Heceler Mahallesi

0/350

Zeytinlik

1.100,00 m²

60.500,00 TL

1.815,00

 

15.42

19.

 

Heceler Mahallesi

0/604

Zeytinlik

1.500,00 m²

75.000,00 TL

2.250,00

 

15.45

20.

 

Heceler Mahallesi

0/927

Zeytinlik

172,00 m²

13.416,00 TL

402,48

 

15.47

21.

Karsak Mahallesi

0/536

Zeytinlik

226,00 m²

23.730,00 TL

711,90

 

15.50

22.

 

Karsak Mahallesi

0/1126

Zeytinlik

680,00 m²

54.400,00 TL

1.632,00

 

15.52

23.

 

Karsak Mahallesi

0/1242

Tarla

8.944,00 m²

313.040,00 TL

9.391,20

 

15.55

24.

 

Karsak Mahallesi

0/1281

Tarla

35.245,00 m²

951.615,00 TL

28.548,45

 

15.57

25.

 

Karsak Mahallesi

0/1540

Tarla

704,00 m²

28.160,00 TL

844,80

 

16.00

26.

 

Karsak Mahallesi

0/2302

Tarla

64.850,00 m²

1.621.250,00 TL

48.637,50

 

16.02

27.

Keramet Mahallesi

101/57

Tarla

812,87 m²

16.257,40 TL

487,73

 

16.05

28.

Keramet Mahallesi

101/272

Tarla

13.956,94 m²

209.354,10 TL

6.280,63

 

16.07

 

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır. 
  1. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır. 
  1. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  1. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.
  1. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 04.09.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

 

               -İmza sirküleri (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

       

              - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)