ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

5 EKIM 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 9 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca 3 Yıl Süreyle Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.
  2. Bu husustaki ihaleler 14.10.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S.NO

TAŞINMAZ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Karsak Mahallesi 2708 Parselde Muhtarlık Kahvehane Altında Bulunan 2 Nolu Taşınmaz (Dükkan)

225,00 TL (aylık)

243,00 TL

15:00

2

Mahmudiye Mahallesi 120 Ada 118 Parselde Bulunan 37.036,55 m2 Taşınmazın (Dönümlü) 1. Alan Olarak Kullanılan 8.284m2 lik Kısmı

160,00 TL (dönümlü) (yıllık)

119,30 TL

15:05

3

Amfi Tiyatro Yanında Bulunan (Market Olarak Kullanılan )Taşınmaz

1.655,00 TL (aylık)

1.787.40 TL

15:10

4

Balkan Göçmenleri Derneği Altında Bulunan (Market Olarak Kullanılan) Taşınmaz

4.180,00 TL (aylık)

4.514,40 TL

15:15

5

Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yanında Bulunan Araç Yıkama Yeri

1.250,00 TL (aylık)

1.350,00 TL

15:20

6

İznik Yolu Üzeri Eski Mezbaha Yanı Sebze Meyve Hali Yaklaşık 35 m2 Yüzölçümlü 14 Nolu depo/taşınmaz

550,00 TL (aylık)

594,00 TL

15.25

7

İznik Yolu Üzeri Eski Mezbaha Yanı Sebze Meyve Halinde Bulunan Çay Ocağı Olarak Kullanılan Taşınmaz

550,00 TL (aylık)

594,00 TL

15:30

8

Belediye İş Hanında 1. 2. Ve 3. Normal Katlarda Bulunan Toplam 12 Adet Taşınmaz

650,00 TL (aylık)

702,00  TL

15:35

9

Yeniköy Mahallesi 876 ada 2 parselde bulunan 568,44 m2 taşınmaz

350,00 TL (yıllık)

31,50 TL

15:40

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
  2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  2. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.