ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN KİRALAMA

14 EKIM 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 2 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

 

  1. Bu husustaki ihaleler 28.10.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  2. Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

TAŞINMAZ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Arapzade Mahallesi 522 ada 1 parsel, Şehit Vedat Akdağ Caddesinde bulunan (Orkent 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan) taşınmaz

 

1.500,00 TL (aylık)

 

1.620,00 TL

 

15:10

2

Hürriyet Mahallesi Dolmacı Sokak No:1 adresinde bulunan (Kurtuluş 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan) binanın bodrum kat, zemin kat ve birinci katının yarısına ilişkin kısmı

 

1.500,00 TL (aylık)

 

1.620,00 TL

 

15:15

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.