KÜLTÜR VE SOSYAL ISLER MÜDÜRLÜGÜ YÖNETMELIGI

Tarih: 2017-07-11 00:00:00

 

T.C.

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç:

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Orhangazi Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve esasları ile yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak :

Madde 3 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

1) Belediye                                             : Orhangazi Belediyesini,

2) Başkan                                               : Orhangazi Belediye Başkanını,

3) Başkan Yardımcısı                            : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak

                                                                 görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısını,

4)Birim                                                   : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

5)Müdür                                                 : Birim Müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

                                                                 kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından

                                                                 verilen imza yetkisini kullananları,

6)Şef                                                      : Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğünde kadrolu şefi,

7)Uzman                                                : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde kadrolu uzmanı,

8)Personel                                              : Müdür,uzman ve şef tanımının dışındaki birimin teknik hizmetlere

                                                                teşkil eden teknik unvanlar, memur, veri hazırlama

                                                                kontrol işletmeni, çocuk eğiticisi ve çocuk bakıcısı, her düzeydeki

                                                                personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 5: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına

Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Orhangazi Belediye Meclis’inin 06.04.2007 tarih ve 44 sayılı karar gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6:

1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür,  Şef, birimin teknik hizmetlere teşkil eden teknik unvanlar, memur, veri hazırlama, büro personelinden oluşmaktadır.

2-Müdürlüğe bağlı olarak  İşkur Birimi,  M.Turgut ÜNLÜ Açık Hava Tiyatrosu, Orhangazi Belediye Gönüllü Evi-Meslek Edindirme Kursları,  Kültürel Eğitim Birimleri; sosyal hizmetleri ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün vazife ve sorumluluğunda, kendisine doğrudan bağlı; Personel ve İşkur  Bürosu, Kültür ve Sosyal İşler Birimi  olmak üzere kendi bünyesindeki birimlerden oluşturulmuştur.

4- Bütün bu birimlerden müdür yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Şef, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve

nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, ödeme emri belgesini düzenlemek, 4734 sayılı İhale kanunu düzenlemek, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü:657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  Büyükşehir Belediyesi  İlçe Belediyeler ve  Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki

Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

3) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeler ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

4) Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

5) Halkın istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde tespit etmek ve ilgili birimlere ileterek çözüme ulaştırmak.

6)Öncelik sırasına göre müdürlüğe aktarmak.

7)Belediyenin yaptığı ve yapacağı tüm çalışmaları ve sosyal faaliyetleri halka sunmak ve duyurmak.

8)Halkla belediyeye, belediye ile halk arasındaki koordineyi sağlamak.

9) Kendilerine zimmetlenen  araç ve gereçleri titiz bir şekilde kullanarak sadece görev amacı ile kullanma özenini göstermek.

10) Valilik tarafından belirtilen mesai saatlerine riayet etmek.

11)Başkan, Başkan Yardımcısı ve Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelik kurallarına uygun ve tam olarak yerine getirmek.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri :

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin (Meslek edinme ve meslek edindirme faaliyetlerini yürüten Eğitim Birimi çalışmaları,  İşkur Birimi çalışmaları, M.Turgut ÜNLÜ AÇIK Hava Tiyatrosu, organizasyon, konser, konferans, seminer v.b faaliyetleri tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

9) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 1. b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürün Yetkileri :

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için  bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 1. c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Kültür ve Sosyal  İşler Müdürlüğü’nün Görev ve Sorumlulukları
Madde 9 :a) Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır:

1) Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller,mahalle şenlikleri,çay, yemek, defile, kermes ve geleneksel toplantılar düzenlemek.

2) Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, kaset ve CD’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.

3) Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

4) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.

5) Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.

6) Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

7) Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek.

8) Belediyenin faaliyetlerini halka duyurmak için her türlü basın-yayın ve tanıtım araçlarından faydalanmak.

9) İlçemiz halkına yönelik olarak, Meslek Edindirme ve El Sanatlarına yönelik yirmi  branşta hizmet vermek.

10) İnternet ve benzeri yollarla halka açık eğitim hizmetleri sunmak.

11) Personel, müdürlüğe gelen ve müdürlükten giden tüm yazılı malzeme ve evrakların cevaplandırılmaları gerçekleştirilir.

12) Personelin, müdürlüğe bağlı tüm personelin her türlü bilgileri güncellenmesi işleri ile müdürlük tarafından yapılacak her türden harcamanın dosyalanması, sarfı ve belgelenmesi işlemlerini gerçekleştirmek, müdürlüğe ait bütün demirbaşların temini,

kaydı ve terkini işlerini yürütmek. Bu iş ve işlemler ile ilgili gereken defterlerini tutmak ve arşivleme yapmak.

13) M.Turgut ÜNLÜ Açık Hava Tiyatrosu,organizasyonu ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ile tiyatro topluluğunun çalışmaları bu birimimizde gerçekleştirilmektedir.

14) Meslek Edindirme ve El Sanatları Eğitim Birimleri: İlçemiz halkına yönelik olarak yirmi (Biçki-dikiş, Mefruşat, kumaş boyama, porselen süsleme,makine nakışı, el nakışı, iğne oyası, çanta-kemer, ahşap boyama, ney, takı tasarım, kurdele nakışı, Dönüşüm İşçiliği,kırkyama, yağlıboya resim, diksiyon, çini işlemesi, takı,ebru - hat) branşta hizmet vermek.

15) Çocuk Kulübü  : Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren bu birimimiz; 2-6 yaş grubundan  oluşmakta olup hizmet vermektedir.

16) Resmi, Kurtuluş, Milli ve Dini Bayramlar, Peygamberimiz ve Dini Şahsiyetlerini Anma Programı  çerçevesinde yapılacak etkinliklerin planlanması ve organizasyon yapılması.

17) Önemli günlerde kutlama ve törenlere iştirak etmek.

18) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile bilim şenlikleri, sportif, kültürel, tarihi ve turistik gezileri ile faaliyet ve etkinler çerçevesinde işbirliği yapmak.

19) İlçe Halkı ve Belediye mensuplarına yurt içi ve yurt dışı seyahatler tertiplemek.

20) Belediye bünyesi içerisinde personelin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için zemin hazırlamak ve ekipler oluşturmak.

21) Belediyemizin organize ettiği eğitim ve öğretimle ilgili kurs ve seminerlerde denetimi sağlamak.

22) Gelir getirici yapılan faaliyetlerde elde edilen maddi olanakları yine ilçe halkına hizmet amacıyla harcamak.

23) Gelir Düzeyi düşük yerlerde gelirin arttırılması amacıyla mesleki kurslar açmak, seminerler düzenlemek ve kültür düzeylerini yükseltmek gayesiyle broşürler yayınlamak, kurslar ve seminerler düzenlemek.

24) İş arayanların kaydını almak, güncellemek ve iş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak.

25) Özel sektör işverenin işgücü talebini almak ve sonuçlandırmak.

26) İşsizlik sigortası başvurusu talep dilekçesinin sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin İcrası

MADDE 10 :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
 2. b) Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
 3. c) Görevin İcrası:Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 11 :1)Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

 1. a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
 2. b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
 3. c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir.
 4. d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : (1) Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 12 :

 1. a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
 2. b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 13:Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer

mevzuata tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 14 :İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 15: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 : Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

                İşbu yönetmelik, Orhangazi Belediye Meclisinin 11/07/2017 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

         Bekir AYDIN                              Fatma Zehra HÖÇÜK                  Mine KURTİŞ

  Meclis 1. Başkan Vekili                                   Kâtip Üye                                      Kâtip Üye